onsdag 25. februar 2015

Delprøve 3- Referat "Samene"

    Samene- Nordens eldste befolkningsgruppe

Det har lenge vært ulike folkegrupper i Norge. Det vil si at landet ikke hadde en homogen befolkning før den moderne innvandringen begynte.

I minst to tusen år har Samene bodd i den nordlige delen av landet.  De er den største og eldste etniske minoritetsgruppen og snakker sitt eget språk- samisk.  Det finnes også en samisk befolkning i Sverige, Finland og Russland. 

Tidligere bodde de fleste samene ved sjøen og levde av fiske og jakt.  Før hadde de en nær relasjon med rein. Men, i dag arbeider de i ulike yrker og er bofaste, særlig i Oslo.

For flere år siden prøvde myndighetene å undertrykke det samiske språket og den tradisjonelle kulturen.  For å delta i det norske samfunnet, måtte de lære seg norsk og bli som vanlige nordmenn.  Barna kunne ikke forstå hva læreren sa i klassen på skolen. Dermed fikk samene dårlig opplæring i mange år.  Kun i 1959 ble samisk eget opplæringsspråk i skolen.

Selv om diskrimineringen har gitt mange samer en lav selvfølelse, er det mange som fortsatt er opptatt av kulturen deres skal leve videre.  For eksempel, joiken, den spesielle samiske sangen er blitt populær igjen.  I tillegg står språket deres sterkere og mange har mulighet til å lære det nå.

Da Stortinget bestemte å få mer elektrisk kraft fra Altaelva på 1970-tallet, begynte en kamp for samene. De fikk hjelp fra venstresidens folk og miljøvernforkjempere for å protestere mot statens tiltak som ville ødelegge verdifulle reindriftsområder.  Til tross for at samene ikke vant kampen, fikk de sympati og støtte hos mange nordmenn på grunn av mediene som hadde skrevet mye om deres situasjon.

Reindriftssamen

Det første organ som representerer alle samene i Norge kalles Sametinget (1989).  Det behandler kultur og utdanningssaker som angår samer og deres næringsutvikling.  Derfor må regjeringen konsultere Sametinget i slike saker.  Likevel har samene ikke reell politisk innflytelse og det er staten som har siste ord.

Samenes nasjonaldrakt - Kofte

Å være same og over 18 år er et krav for å kunne stemme ved sametingsvalget. For å bli regnet som same er det ikke nødt til å snakke samisk, men man trenger å føle seg som same og en av oldeforeldrene må ha hatt samisk som hjemmespråk. 

Statistikken sier at i 2009 sto det bare 13000 personer registrerte i samemanntallet i blant de 40000 samene som bor i Norge. Etter lang tids undertrykking, kunne det være vanskelig å identifisere seg som same.

Kilde: Samene- Nordens eldste befolkningsgruppe. Her på Berget(tekstbok). Norge: 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar! :)